poniedziałek, 13 lutego 2012

Wykaz zmian Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”


Punkt Regulaminu
Przed zmianą
Po zmianie
§ 3, ust. 1
„O uczestnictwo w Projekcie może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące kryteria: (…)”
„Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie  następujące kryteria: (…)”
§ 3, ust. 1, lit. d
„nie bierze udziału w innym projekcie realizowanym w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w roku szkolnym, w którym odbywa się rekrutacja.”

„nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.”
§ 4, ust. 4
„Grupowe doradztwo zawodowe obejmuje 24 godziny, które powinny zostać zrealizowane w okresie 6 tygodni.”
„Grupowe doradztwo zawodowe obejmuje 24 godziny, które powinny zostać zrealizowane w okresie około 6 tygodni.”
§ 4, ust. 7
„Efektem zajęć, o których mowa w ust. 5 lit. a jest między innymi Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Uczestnika Projektu (wzór stanowi załącznik nr 4).”
„Efektem zajęć, o których mowa w ust. 6 lit. a jest między innymi Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Uczestnika Projektu (wzór stanowi załącznik nr 4).”
§ 4, ust. 12, lit. a
„przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej,”

„a) przedłożenie oryginału dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu
(do wglądu), z którego pracownik Partnera Projektu sporządza kserokopię i  potwierdza ją za zgodność z oryginałem,”
„b) złożenie dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej,”
§ 4, ust. 12, lit. b
„przeprowadzenie egzaminu w okresie realizacji Projektu”
„c) przystąpienie do egzaminu w okresie realizacji Projektu,”
§ 4, ust. 12, lit. c
„dostarczenie Partnerowi dokumentów, o których mowa w lit. a w okresie realizacji Projektu.”
„d) dostarczenie Partnerowi dokumentów, o których mowa w lit. a i lit. b w okresie realizacji Projektu.”
§ 4, ust. 15

„Uczestnik Projektu informowany jest w formie pisemnej przez Partnera o sytuacjach wskazanych w ust. 11 lit. a i lit. b oraz ich konsekwencjach.”
„Uczestnik Projektu informowany jest w formie pisemnej przez Partnera o sytuacjach wskazanych w ust. 14 lit. a i lit. b oraz ich konsekwencjach.”

§ 5, ust. 3

„Partner decyduje o udziale w danym naborze oraz o momencie rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w ramach swojego zadania projektowego, wskazując przy tym klasy spośród wymienionych w § 3 ust. 1 lit. b, z których uczniowie mogą ubiegać się o udział w Projekcie.”
„Partner decyduje o udziale w danym naborze oraz o momencie rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w ramach swojego zadania projektowego.”

§ 5, ust. 11
W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, lista rankingowa, o której mowa w ust. 9, zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową (…).”
W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, lista rankingowa, o której mowa w ust. 10, zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową (…).”
§ 6, ust. 2
„(…) Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych tj. w szczególności w przypadku choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym zaświadczeniem uprawnionego podmiotu.”
„(…) Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych tj. w szczególności w przypadku choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym dokumentem.”
załącznik
nr 9 (Ankieta rekrutacyjna II)
„podpis Kandydata”
„podpis Uczestnika”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentowanie wpisu!

Etykiety wpisów

Archiwum artykułów