poniedziałek, 23 stycznia 2012

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE”


Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE”

Dnia 23 stycznia 2012 r. rozpoczynamy nabór kandydatów na uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Nabór wymaganych dokumentów prowadzony będzie do 23 lutego 2012 r. Włącznie. Liczba miejsc jest ograniczona.
W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
a) kształcą się w szkole biorącej udział w projekcie;
b) jest uczniem:
-         pierwszej klasy dwuletniej szkoły zawodowej,
-         drugiej klasy trzyletniej szkoły zawodowej,
-         drugiej lub trzeciej klasy technikum;
c) nie bierze udziału w innym projekcie realizowanym w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w roku szkolnym, w którym odbywa się rekrutacja.
        
Uczestnikom projektu proponujemy darmowe formy kształcenia zawodowego:
-         doradztwo zawodowe,
-         kursy, w tym kursy certyfikowane,
-         praktyki/staże zawodowe u pracodawcy,
-         dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
-         wizyty studyjne u pracodawcy.

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie w sekretariacie szkoły, której jest uczniem, następujące dokumenty:
-         formularz zgłoszeniowy do projektu,
-         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-         wypełnioną ankietę rekrutacyjną.
       
Wymienione powyżej dokumenty będą dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy pod adresem: www.czestochowa.pl, a także na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie oraz w sekretariatach szkół:
1.    Zespół Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie, ul. Legionów 58, www.zsanders.eu
2.    Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie, ul. Prusa 20, www.zsprus.czest.pl
3.    Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie, ul. Krakowska 80F, www.reymont.czestochowa.pl
4.    Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, Al. Niepodległości 16/18, www.zeromskiczest.pl
5.    Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, ul. Warszawska 142, www.zskochanowski.eu
6.    Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30, www.zse.ids.czest.pl
7.    Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie, ul. Worcella 1, www.zsg.czest.pl
8.    Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Puławskiego w Częstochowie, ul. Targowa 29, www.pulaski.neostrada.pl
9.    Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 3/7, www.zssb.czestochowa.ids.pl
10. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, www.zst.ids.czest.pl
11. Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 84/90, www.tzn.edu.pl
12. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie, ul. Krótka 22, www.interklasa.neostrada.pl
13. Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Przechodnia 11/15, www.ckp.czest.pl

Wszystkie składane dokumenty powinny zostać opatrzone podpisem kandydata, a w przypadku osób niepełnoletnich również podpisem prawnego opiekuna kandydata, i złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja uczestników do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” i złożone w sekretariacie szkoły uczestniczącej w projekcie.

Informacji w kwestii rekrutacji i innych zagadnień związanych z projektem „Mam zawód – mam pracę w regionie” udziela zespół projektowy:
Piotr Miśkiewicz – Koordynator projektu
Aneta Nowak – Pracownik obsługi merytorycznej
Magdalena Nocoń – Pracownik obsługi merytorycznej
Referat Obsługi Projektów Europejskich
Wydział Edukacji
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
tel.: 34 37 07 505, 34 37 07 264


Etykiety wpisów

Archiwum artykułów